Nytt fra akademia

Hvorfor styrer ikke kvinner norsk utmark?

6.4 2018 10:50

008925_brynjar_hilling_bl-gk_gildeskaal_web.jpg_topsmall.jpg

Utmark finnes bare i Norge, Sverige og Danmark. I tusenvis av år har utmarka fungert som en utvidet del av gårdsbrukene, og den har inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdningsøkonomi.

Utmarka endrer seg. Nå går forskere, forvaltning, industri og brukere sammen for å sikre bærekraftig utvikling av det særegne skandinaviske fenomenet.

– Norsk utmarksforvaltning er mannsdominert. Det er sjelden noen som snakker om at det er færre kvinner i lokale styrer, råd og utvalg. Lokal deltakelse og medbestemmelse blir likevel oppfattet som en mer legitim måte å forvalte naturressurser på, sier forsker Aase Kristine Lundberg.

I løpet av en toårsperiode skal hun og andre forskere arrangere en serie med fagseminar der brukere, forvaltere, forskere og folk flest, møtes for å drøfte aktuelle og sentrale tema som beiteproblematikk, industriutbygging, natur- og kulturmangfold og rekreasjon.

I fjelloven står det: «Rett til allmenningsbruk ligg til bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik rett. Retten skal kunne nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturleg etter tida og tilhøva.»

– Med et kjønnsperspektiv på hvem som er representert i beslutningsprosesser og hvem som innehar posisjoner i utmarksforvaltningen, blir fraværet av likestilling påfallende, sier Lundberg.